0
لیست مطالب
0_eb40xJDoXqs8wYI3

JavaScript 2021: ویژگی های جدید

JavaScript یک زبان برنامه نویسی آسان  است که به همین دلیل یادگیری آن  برای مبتدیان مناسب می کند. در طول سال ها ، js انقدر  پیشرفت کرده است که تقریباً در همه جا وجود دارد. ما آن را در قسمت ...