0
لیست مطالب
svg_article

مقدمه ای بر Scalable Vector Graphics(SVG): آنها چیستند؟ (قسمت دوم)

قسمت اول   این المنت ها به عنوان کانتینری برای گرافیک ما عمل می کند که در صفحه وب رندر می شود. دو ویژگی وجود دارد که باید به این المنت اضافه کنیم. اولین مورد xlmns با مقدار "http://www.w3.org/2000/svg" است. ...
svg_article

مقدمه ای بر Scalable Vector Graphics(SVG): آنها چیستند؟ (قسمت اول)

در این مقاله ، من توضیح می دهم که یک گرافیک برداری مقیاس پذیر (SVG) چیست و تفاوت آن با سایر انواع گرافیک ها چیست.   مقدماتی در مورد گرافیک رایانه ای یک گرافیک رایانه ای  یک گرافیک bitmap یا ...