0
لیست مطالب
django_database

۸ نکته از جنگو برای کار با پایگاه داده (قسمت دوم)

قسمت اول   Select for update … of در حال حاضر (نوشتن این مطلب) ، این ویژگی فقط برای بک اندهای PostgreSQL و Oracle در دسترس است. یک الگوی معمول برای جمع آوری تراکنش ها در کد جنگو به شرح ...