0
لیست مطالب
django_database

۸ نکته از جنگو برای کار با پایگاه داده (قسمت دوم)

قسمت اول   Select for update … of در حال حاضر (نوشتن این مطلب) ، این ویژگی فقط برای بک اندهای PostgreSQL و Oracle در دسترس است. یک الگوی معمول برای جمع آوری تراکنش ها در کد جنگو به شرح ...
django_database

8 نکته از جنگو برای کار با پایگاه داده (قسمت اول)

ORM ها ابزارهای بسیار خوبی را برای توسعه دهندگان ارائه می دهند اما دسترسی انتزاعی(abstract) به پایگاه داده هزینه های زیادی دارد. در این مقاله قصد دارم 8 نکته برای کار با پایگاه داده در جنگو را به اشتراک بگذارم. ...